Publikacje na temat filozofii Romana Ingardena


Ablewicz Krystyna, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice , Kraków , 1994
Baranowska Małgorzata M., „Obraz człowieka według Schelera i Ingardena” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXVI z. 4 , 1998 , s. 47-56.
Barski Jacek, Die Strukturen der ästhetischen Kommunikation Denken von Roman Ingarden , Stuttgart , 1992
Bartoszyński Kazimierz, „The Ontology of Objects in Ingarden’s Aesthetics” , Analecta Husserliana , v. XXVII , Dordrecht , 1989 , s. 369-393.
Basista Andrzej, „Z pogranicza sztuki” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 317-323.
Bator Andrzej P., Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca , Wrocław , 1999
Białecka Aleksandra, „Filozofia siedemdziesiąt lat po Das literarische Kunstwerk” , Filozofia Nauki , R. VII nr 3-4 , 1999 , s. 153-160.
Bielawka Maria, „Dwa oblicza świadomości w filozofii Romana Ingardena” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXIII z. 1 , 1995 , s. 129-135.
Bielawka Maria, „Konstytucja wartości w czasie” , Ontologia wartości , J. Lipiec , Lublin , 1980 , s. 149-156.
Bielawka Maria, „Tajemnica czasu w filozofii Romana Ingardena” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 205-209.
Bielawka Maria, „The Mystery of Time in Roman Ingarden’s Philosophy” , Ingardeniana , III , A.T. Tymieniecka , Dordrecht , 1991 , s. 109-117.
Biemel Walter, „Kritische Bemerkungen zu Ingardens Deutung des Bildes” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 107-121.
Biemel Walter, „Ingarden als Phaenomenologe der Kunst. Bemerkungen zu seiner Deutung des Musikwerkes” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 193-208.
Biemel Walter, „Refleksja nad Ingardena wykładnią obrazu” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 297-307.
Bloss Jochen, Stróżewski Władysław , Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka) , Zumr Josef , Praha , 1995
Błaszczyk Piotr, „Ingarden o czasie. Cz. II” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXIV z. 4 , 1996 , s.125-151
Błaszczyk Piotr, „Związek przyczynowy w Sporze o istnienie świata” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXVII z. 2 , 1999 , s. 69-118.
Brogowski Leszek, „Getynga, Husserl, Ingarden” , Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej , t. 39 , 1994 , s. 117-129.
Ciszewska Jadwiga, „Ingardenowska koncepcja swoistości doświadczenia estetycznego” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 151-160.
Chrudzimski Arkadiusz, „Epistemiczna normatywność. Uwagi na marginesie Ingardenowskiej koncepcji teorii poznania” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXVII z. 2 , 1999 , s. 33-67.
, „Existence Culture and Persons. The Ontology of Roman Ingarden” , A. Chrudzimski , Frankfurt , Ontos - Verlag , 2005
Chrudzimski Arkadiusz , „Ingardenowska ontologia egzystencji” , Principia , XIII-XIV , Kraków , 1995 , s. 299-301
Dankowska Jagna, „Czy o Ingardenie można mówić jako o filozofie muzyki?” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 23-36.
Dębowski Józef, „Idea bezzałożeniowości. Główne pojęcia bezzałożeniowości i podstawowe aspekty idei badań bezzałożeniowych” , Transcendencja i ideał poznawczy, Studia Epistemologiczne I , M. Hempoliński , Warszawa , 1990 , s. 121-145.
Błaszczyk Piotr, „Ingarden o czasie. Cz. I” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXIV z. 3 , 1996 , s.33-61.
Gierulanka Danuta, „Kształt metody fenomenologicznej w filozofii Romana Ingardena” , Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii , J. Perzanowski , Warszawa , 1989 , s. 96-110.
Drabarek Anna, „Czy można zaufać sobie i innym? O intuicyjnym pojmowaniu odpowiedzial­ności u R. Ingardena” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 139-150.
Fieguth Rolf, „Ingarden a sprawa istoty liryzmu” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 263-277.
Fizer John, „Dekonstrukcja podmiotu w świetle epistemologii Ingardena” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s.121-127.
Gadacz Tadeusz, „Koncepcja wolności w filozofii Romana Ingardena” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 173-180.
Galarowicz Jan, „Ingardenowskie wykłady z etyki” , Znak , nr 412 , 1989
Galewicz Włodzimierz, „Das Problem des Seinsstatus der gegenständlichen Sinne und Ingardens Ontologie der rein intentionalen Gegenstand” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 5-19.
Galewicz Włodzimierz, „Ingardens Begriffdes Intentionalen” , Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka) , J. Bloss i in. , Praha , 1995 , s.40-47.
Guczalski Krzysztof, „Ingarden und Langer ber Musik” , Aesthetics For The Future , M. Bonenberg, M. Gołaszewska , Krakow , 1996 , s. 63-72.
Gumpel Liselotte, „Language as Bearer of Meaning: the Phenomenology of Roman Ingarden” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 21-57.
Gumpel Liselotte, „Language the Missing Constitutive Domain: The Contribution of Roman Ingarden’s Phenomenology to Immanuel Kant’s Critical Philosophy” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 261-282.
Haardt Alexander, „Das Problem der musikalischen Zeit in Roman Ingardens Musikästhetik and in Aleksej Loseve Phänomenologie der reinen Musik” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 217-228.
Haefliger Gregor, „Ens multipliciter dicitur” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 27-44.
Haefliger Gregor, „Ens multipliciter dicitur. The Ingardenian variant of an old thesis” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 59-77.
Hanneborg Knut, „Husserl, Ingarden and Tymieniecka” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 37-49.
Hudzik Jan P., „Kant a Ingarden” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 89-106.
, „Ingarden Roman” , Encyclopedia of Phenomenology , Dordrecht/Boston/London , 1997 , s. 348-350.
Jadczak Ryszard, „Kilka faktów o Romanie Ingardenie w świetle korespondencji Kazimierza Twardowskiego” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXI z. 1 , 1993 , s. 13-21.
Kocay Victor , „Le Jugement chez Roman Ingarden et chez Saint Thomas: perspective référentielle” , Texte , 11 , 1991 , s. 265-281.
Kocay Victor, „L’Objet esthétique chez Roman Ingarden prémisses et valeur” , Revue Canadienne de Litératurę Comparée , 17 , 1990 , s. 36-44.
Kostyrko Teresa, „Ingardenowska koncepcja obrazu malarskiego wobec praktyki badawczej historyka sztuki” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 117-129.
Kotowa Barbara, „Kulturowy wymiar estetyki Romana Ingardena” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 131-142.
Jadczak Ryszard, „Koleje starań o profesurę dla Romana Ingardena we Lwowie” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXVII z. 3 , 1999 , s. 229-242.
Judycki Stanisław, „Idea transcendentalizmu: Kant, Husserl, Ingarden” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 77-88.
Kocikowska-Górniak Krystyna, „Controversy about Actual Existence: Anna-Teresa Tymieniecka’s Contribution to the Study of RomanIngarden’s Philosophy” , Analecta Husserliana , v. XXVII , Dordrecht , 1989 , s. 165-191.
Kocay Victor, „L’Axiologie d’Ingarden” , Philosophiques , 22 , 1995 , s. 35-52.
Kocay Victor, „La Signification révisée dans le contexte littéraire et esthétique du modeleIngardnien” , Recherches Sémiotiques/Semiotic Inguiry , 12 , 1992 , s. 135-147.
Krenziin Norbert, „Die Seinsweise des literarischen Kunstweks: Differenzen zwischen den Auffassungen Roman Ingardens, Edmund Husserls und Waldemar Conrad” , Axiomathes , April-September , 1998 , s. 49-60.
Kubikowski Tadeusz, Siedem bytów teatralnych: o fenomenologii sztuki scenicznej , Warszawa , 1994
Küng Guido, „Brentano i Ingarden o doświadczaniu i poznawaniu wartości” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 151-159.
, Ontologia wartości , J. Lipiec , Lublin
Li Zheng You, „Ingarden`s „Strata-Layers” Theory and the Structural Anałysis ofthe Ancient Chinese Kunqu Opera” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 139-155.
Łagowski Bronisław, „Ingarden i Kołakowski: horror metafizyczny i horror polityczny” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 321-330.
Majewska Zofia, „Intencjonalny sposób istnienia wartości, a problem miejsc niedookreślenia” , Studia z antologii i epistemologii wartości , J. Lipiec , Kraków , 1990 , s. 25-32.
Majewska Zofia, „Koncepcja spotkania w estetyce R. Ingardena” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 143-152.
Majewska Zofia, Książeczka o Ingardenie: szkic biograficzny , Lublin , 1995
Majewska Zofia, Świat kultury Romana Ingardena , Lublin
Makota Janina, „Dostęp do wartości poprzez sztukę” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 59-66.
Makota Janina, „Functioning ofintentional Objects in Culture. Roman Ingarden’s Theory of Such Objects and Its Implications” , Ruch Filozoficzny , t. LV z. 2 , 1998 , s. 273-280.
Makota Janina, „Filozofia człowieka u Nikolai Hartmanna i Romana Ingardena” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 193-204.
Makota Janina, „Metoda fenomenologiczna i jej stosowanie przez Romana Ingardena w ontologii ogólnej i estetyce” , Kwartalnik Filozoficzny , XXVII , 1999 , s. 19-31.
Matzker Reiner, „Medialität des Bewusstseins (Anmerkungen zur Ontologie des Films)” , Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka) , J. Bloss , Praha , s. 262-267.
McCormick Peter, „Literary Truths and Mataphysical Qualities” , On the Aesthetics of Roman Ingarden , B. Dziemidok, P. McCormick , Dordrecht-Boston-London , 1989
Mercier Andre, „Les valeurs cardinales et les proto-logoi” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s.103-110.
Michalski Bohdan, Ingarden, Witkacy, Leszczyński - metafizycy polskiej filozofii: spór o istnienie świata realnego , Warszawa , 2002
Mitias Michael H., „Ingarden i przedmiot estetyczny” , Studia Estetyczne , XXIII , B. Mazur , 1986-1990 , s. 267-301.
Mitscherling Jeffrey A., Roman Ingarden’s Ontology and Aesthetics , przedmowa: Raymond Klibansky , Ottawa
Mordka Artur, Przedmiot i sposób istnienia: zarys ontologii egzystencjalnej Romana Ingardena , Rzeszów , 2002
Mróz Piotr, „Glosa antytradycji” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 153-158.
Niemczuk Andrzej, „Ingardenowska koncepcja wartości. Analiza i krytyka” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 125-138.
Nowak Andrzej J., Ingarden contra Ingarden. Studium z pogranicza antologii filozoficznej semiotyki i teorii wartości , Kraków , 1990
Nowak Andrzej J., Sosnowski Leszek, Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena , Kraków , 2001
, Filozofia przestrzeni , A. Nowicki , Poznań
Ogrodnik Bogdan, Ingarden , Warszawa , 2000
Okopień Krzysztof, „Co to jest przedmiot intencjonalny” , Primum philosophari - Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana , J. Brach-Czayna , Warszawa , 1993 , s.298-319.
Okopień Krzysztof, „Czy Ingarden jest fenomenologiem?” , Studia Filozoficzne , nr 5 , 1989 , s.119-129.
Okopień Krzysztof, Uprzedmiotowienie: krytyka antologii Romana Ingardena , Warszawa , 1997
Olech Adam, „W sprawie polemiki Romana Ingardena z Kazimierzem Ajdukiewiczem” , Principia , t. XVI-XVII , Kraków , 1996-1997 , s. 153-179.
Olech Adam, „W sprawie sporu o rolę języka w poznaniu” , Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , R. 14:2005 Nr 2(54) , Warszawa , IFiS PAN , 2005 , s. 221-229.
Ostrowicki Michał, „Ingarden’s Concept of the Constitution of the Work of Art on Grounds of System Analysis” , Reports on Philosophy , No 16-17 , 1997 , s. 63-69.
Ostrowicki Michał, „Ingardenowska koncepcja budowy dzieła sztuki na gruncie analizy systemowej” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 67-74.
Paśniczek Jacek, „Uwagi o rozumieniu intencjonalności przez Ingardena” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 53-58.
Pawlica Jan, „Axiological Properties of the Centre of Human Person” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 161-164.
Pawlica Jan, „Etyka aksjologiczna R. Ingardena” , Etyka , J. Pawlica , Kraków , 1992
Pawlica Jan, „Ingarden on responsibility” , Reports on Philosophy , nr 12 , 1988
, Od teorii literatury do ontologii świata: materiały konferencji z okazji LXX rocznicy powstania Das Literarische Kunstwerk , J. Perzanowski, A. Pietruszczak , Toruń , 2003
Plesnar Łukasz A., Semiotyka filmu , Katowice , 1990
Plesnar Łukasz A., Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego , Kraków , 1990
Ogrodnik Bogdan, Ontologia czasu konkretnego , Katowice
Porębski Czesław, Polish Value Theory. Five Lectures with Texts , Dialogikon , vol. III , Kraków , 1996
Półtawski Andrzej, „Ingarden Roman Witold” , Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku , B. Skarga , Warszawa , 1994 , s. 165.
Półtawski Andrzej, „Problematyka doświadczenia zewnętrznego w filozofii Ingardena” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXIV z. 3 , 1996 , s. 7-31.
Półtawski Andrzej, „Wartości a ontologia Ingardena” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 11l-122.
Rosner Katarzyna, „Das literarische Kunstwerk” , Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku , B. Skarga , Warszawa , 1999 , s. 177-185.
Różewicz Małgorzata, Teoria dzieła sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki , Wrocław , 2002
, Ingardeniana II: New Studies in the Philosophy of Roman Ingarden , Analecta Husserliana , v. XXX , H. Rudnick , Dordrecht
Rygalski Andrzej, „Koncepcja przedmiotu ogólnego u Romana Ingardena i Gottioba Fregego” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 91-100.
Rygalski Andrzej, „Leśniewski i Ingarden o uniwersaliach. Na marginesie pewnego dowo­du” , Filozofia/Logika: Filozofia Logiczna 1994. Materiały I Polskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych Szklarska Poręba 25-29 kwietnia 1994 roku , J.Perzanowski, A. Pietruszczak i C. Gorzka , Toruń , 1995
Rygalski Andrzej, „Zmienna zawartości idei - próba interpretacji” , Kwartalnik Filozoficzny , z. 3 , 1993 , s. 45-64.
Poczobut Robert, Romana Ingardena fenomenologia bytu idealnego. Studium krytyczne , Lublin , 1995
Poczobut Robert, Węsierska Lidia, Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem , Lublin , 1996
Smith Jadwiga S., „A New Phenomenology: Anna-Teresa Tymieniecka’s Departure from Husserl and Ingarden” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 25-35.
Smith Jadwiga S., „A Revision of lngarden’s View on the Ontological Structure of Film Art” , Phenomenological Inquiry , vol. 14 , 1990 , s. 112-119.
Smith Jadwiga S., „The Theory of Drama and Theatre: A Continuing Investigation of the Aesthetics of Roman Ingarden” , Ingardeniana , III , A.T. Tymieniecka , Dordrecht , 1991 , s. 3-61.
Sodeika Tomas, „The Ingarden-Husserl Controversy: The Methodological Status of Consciousness in Phenomenology and the Limits of the Human Condition” , Analecta Husserliana , vol. XXVII , Dordrecht , 1989 , s. 209-221.
Song B. O., Das Kausalproblem bei Roman Ingarden , Tübingen , 1980
Sosnowski Leszek, „Estetyka a kontekst języka” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 75-82.
, Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993
Sosnowski Leszek, „Roman Ingarden wobec sztuki multimedialnej” , Piękno w sieci. Estetyka a nowe media , K. Wilkoszewska , Kraków , 1999 , s. 103-108.
Rzepka Charles J. , „Thomas de Quincey and Roman Ingarden: The Phenomenology of the ‘Literature of Power’” , Ingardeniana , III , A.T. Tymieniecka , Dordrecht , 1991 , s. 119-129.
Seifert Josef, „Ingarden’s Theory of the Quasi-Judgments” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s.13-20.
Seifert Josef, Smith Barry, „The Truth about Fiction” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 97-118.
Sepp Hans Reiner, „Ingardens Ontologie des filmischen Kunstwerks im Kontekst klassi-scher Filmtheorien” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 229-246.
Simons Peter M., „Kategorie i sposoby istnienia” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s.63-77.
Site Nadia Delie, „The Aesthetic Theory of Ingarden and Its Philosophical Implications” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 71-83.
Strelka Josef P., „Ingarden’s ‘Points of Indeterminateness’: A Consideration of Their Practical Application to Literary Critisicm” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 157-169.
Stróżewski Władysław, „Art and Participation” , Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka) , J. Bloss , Praha , s. 207-222.
Stróżewski Władysław, „Art and Participation” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 167-181.
Stróżewski Władysław, „Fenomenologia analityczna Romana Ingardena. Zarys problema­tyki” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XX z. 1 , 1993 , s. 5-11.
Stróżewski Władysław, „Idee i twórczość” , Przegląd Filozoficzny , VIII nr 2 , 1999 , s. 47-61.
Sowa Ewa, „Roman Ingarden jako historyk filozofii” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 129-134.
Stein Edith, Briefe an Roman Ingarden (1917-1938) , Werke , t. 14 , L. von Gelber, M. Linssen , Freiburg , 1991
Stein Edith, Spór o prawdę istnienia. Listy do Romana Ingardena , A. Polkowski , Kraków , 1994
Stępień Antoni B., „Byt - człowiek - świadomość. Lubelskie badania fenomenologiczne” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1996 , s. 311-320.
Stępień Antoni B., „Romana Ingardena ontologia egzystencjalna. Kilka uwag” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 57-61.
Stępień Antoni B., „Uwagi o Ingardenowej koncepcji ontologii” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s.17-26.
Stoff Andrzej, „Kwestia miejsca warstwy wyglądów w dziele literackim w teorii Romana Ingardena” , Z teorii dzieła literackiego , M. Cyzman, A. Stoff , Toruń , 2003
Stoff Andrzej, Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury , Toruń , 2001
Trela Grzegorz, „Spór o quasi-sądy” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 83-88.
Trela Grzegorz, „Wybrane zagadnienia teorii języka w Das literarische Kunstwerk” w: J. Perzanowski , Od teorii literatury do ontologii świata , A. Pietruszczak , Toruń , 2003 , s. 57-66.
, Ingardeniana III: Roman Ingarden’s Aesthetics in a New Key and the Independent Approaches of Others: the Performing Arts the Fine Arts and Literature , Analecta Husserliana , v. XXXIII , A. T. Tymieniecka , Dordrecht , 1991
Tymieniecka Anna Teresa, „Roman Ingarden’s Philosophical Legacy and My Departure from It: The Creative Freedom of the Possible Worlds” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 3-23.
Tyszczyk Andrzej, Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingarde­na , Lublin , 1993
Stróżewski Władysław, „Wstęp” , Szkice z filozofii literatury , R. Ingarden , Kraków , 2000
Tyszczyk Andrzej, „Estetyczne i pozaestetyczne wartości literatury w koncepcji Romana Ingardena” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Warszawa - Kraków , 1995 , s. 279-287.
Ströker Elisabeth, „Fictive Welt im literarische Kunstwerk. Zu einer Kontroverse zwischen Roman Ingarden und Käte Hamburger” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 141-165.
Swiderski Edward M. , „Between Meaning and Value: The Problematic Unity of Culture in Ingarden” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1996 , s. 133-148.
Swiderski Edward M., „Individual essence in Ingarden’s Ontology” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 183-205.
Swiderski Edward M., „Zagadkowe rozróżnienie Ingardenowskie: ontologia-metafizyka” , s. 41-56.
Święcicka Krystyna, „Dwa pojęcia monady: Husserl – Ingarden” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Warszawa - Kraków , 1995 , s. 35-37.
Szczepańska Anita, Estetyka Romana Ingardena , Warszawa
Takei Yushiro, „The Temporal Composition of the Literary Work of Art and the Reader’s Aesthetic Temporality” , Ingardeniana , III , A.T. Tymieniecka , Dordrecht , 1991 , s. 81-107.
Taranczewski Paweł, „Uwagi o idei barwy” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Warszawa - Kraków , 1995 , s. 309-315.
Taranczewski Paweł, „What Ingarden Has to Say to Painters” , Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka) , J. Bloss , Praha , s. 239-241.
Tarnowski Karol, „Zagadnienie Boga w Sporze o istnienie świata Romana Ingardena” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1996 , s. 63-80.
Węgrzecki Adam, „Poglądy aksjologiczne i etyczne Romana Ingardena” , Studia o teoriach wartości w filozofii XX wieku , Z. Kuderowicz , Lublin , 1990 , s. 55-86.
Węgrzecki Adam, „Podmiotowość i wartość” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1996 , s. 149-160.
, Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995
Ulicka Danuta, Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa: fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej , Warszawa , 1999
Ulicka Danuta, Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty , Warszawa , 1992
Ułanowska Dorota, „Czy możliwe jest poznanie a priori niekoniecznie u Kanta” , Filozofia , nr 1(23) , Lublin , 1993 , s. 83-96.
Vajda G.M., „Fenomenologia i nauka o literaturze” , Literartura i jej interpretacje , L. Nysro , Warszawa
Warmiński Andrzej, „Ingardenowska krytyka psychologizmu a psychoestetyka Junga” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 173-182.
Varto Juha, Ingardenja toinen fenomenologia: Roman Ingarden 100 uoutta , Tampere , 1993
Wellek Rene, German, Russian and Eastern European Criticism 1900-1950 , A History of Modern Criticism 1750-1950 , V. 7 , New Haven, London , 1991
Węgrzecki Adam, „Idea etyki u Romana Ingardena” , Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Filozoficzne , VI z. 156 , Kraków , 1993
Węgrzecki Adam, „Między ontologią a doświadczeniem” , Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny , Kraków , 1991 , s. 353-367.
Węgrzecki Adam, „O doświadczeniu aksjologicznym” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Warszawa - Kraków , 1995 , s. 161-165.
Wojtkowska Katarzyna, „Istota «istoty» u Ingardena” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXVII z. 3 , 1999 , s. 119-141.
Wojtysiak Jacek, „Czy R. Ingarden realnie istnieje w roku 1993? (Problemy Ingardenowej ontologii egzystencjalnej)” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 27­-42.
Woleński Jan, „Dlaczego bezzałożeniowość jest utopią” , W stronę logiki , J. Woleński , Kraków , 1996 , s. 137-146.
Zalewska Anita Agnieszka , Rec.: R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1998. , Słupski Przegląd Humanistyczny , nr 166 , 1999 , s. 221-224.
Zdrenka Tadeusz, „Sacrum jako intersubiektywny wytwór intencjonalny w świetle fenome­nologii R. Ingardena” , Ruch Filozoficzny , t. 51 nr 3-4 , 1994 , s. 227-235.
Zeidler-Janiszewska Anna, „Ingarden wobec problemu awangardowej destrukcji dzieła sztuki” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 183-192.
Zgoda Leopold, „Wartość i czyn” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Warszawa - Kraków , 1995 , s. 167-173.
Ziemińska Renata, „Intuicja przezywania” , Przegląd Filozoficzny Nowa Seria , nr 2 , 1993 , ss. 71-87.
Żegleń Urszula M., „Meinong and Ingarden on Negative Judgments” , Axiomathes , April-September , 1996 , s. 267-278.
Żegleń Urszula M., Modalność w logice i filozofii , Warszawa , 1990
Żegleń Urszula M., „Pojęcie indywiduum w ontologii Ingardena a niektóre problemy współ­czesnej filozofii języka” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 43-52.
Życiński Józef, „Status przedmiotów idealnych a implikacje filozoficzne współczesnej fizyki” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Warszawa - Kraków , 1995 , s. 97-109.
Zhang Jin-Yan, „The New Criticism and Ingarden’s Phenomenological Theory of Literatu­re” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 85-93.
Wojtysiak Jacek, „Ontologia czy metafizyka?” , Studia Metafilozoficzne , I , 1993 , s. 101-134.
Różewicz Małgorzata, „O Ingardenowskim rozumieniu kultury” , Litteraria , 30 , 1999 , s. 87-93.
Filek Jacek, „Ontologizacja odpowiedzialności” , Istnienie i poznanie wartości , J. Lipiec , Kraków , 1991 , s. 169-191.
Stróżewski Władysław, „O metodzie fenomenologii” , Jak filozofować? Studia z metodolo­gii filozofii , J. Perzanowski , Warszawa , 1989 , s. 78-95.
Kawiecki Piotr, „Operacje zdaniotwórcze w estetyce dzieła literackiego R. Ingardena a ję­zyk” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 47-58.
Stróżewski Władysław, „O swoistości sposobu istnienia człowieka” , s. 123-132.
Osadnik Wacław S., Plesnar Łukasz A., „On the Sign Character of the Representing Stratum in a Film as Work of Art” , Ingardeniana , III , A.T. Tymieniecka , Dordrecht , 1991 , s. 63-79.
Stróżewski Władysław, „O urzeczywistnianiu wartości” , Principia , III , Kraków , 1991 , s. 7-22.
Smith Barry, „Ontologia epistemologii” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s.111-119.
Szczepański Artur, „O roli ontologii formalnej w fizyce teoretycznej” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Warszawa - Kraków , 1995 , s. 91-95.
Stępień Antoni B., „Ontologia: typy i status poznawczy. Ontologia a metafizyka” , Studia Metafilozoficzne , I , Lublin , 1993 , s. 9-38.
Baranowska Małgorzata M., „Obraz człowieka według Schelera i Ingardena” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXVI z. 4 , 1998 , s. 47-56.
Wojtysiak Jacek, „O Ingardenowskiej i tomistycznej koncepcji bytu” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXV z. 1 , 1997 , s. 145-173.
Bartoszyński Kazimierz, „O niektórych założeniach estetyki R. Ingardena” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 221-237.
Woleński Jan, „On Presuppositionaless Philosophy” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1996 , s. 21-26.
Woleński Jan, „Momenty bytowe i modalności” , Studia Filozoficzne , nr 2-3 (291-292) , 1990 , s. 111-121.
Czarnik Tadeusz, „O niektórych podobieństwach pomiędzy wartościami etycznymi a este­tycznymi u Romana Ingardena” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Krkaów , 1993 , s. 17-22.
Scaramuzza Gabriele, „Moritz Geiger and Roman Ingarden: Notes For a Comparison” , Phenomenological Inquiry , Vol. 14 , 1990 , s. 93-111.
Flagorowska Ludmiła, „O dziele architektury - inaczej” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 251-257.
Krysztofiak Wojciech, „Negatywne sytuacje w świetleontologii Romana Ingardena” , Szkice z semantyki i antologii sytuacji , M. Omyła , Lublin , 1991
Galewicz Włodzimierz, „O różnych rozumieniach wartości estetycznych” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 249-261.
Bartoszyński Kazimierz, „Niektóre założenia estetyki Romana Ingardena” , Powieść w świecie literackości , Warszawa , 1991
Ingarden Roman Stanisław, „O Romanie Ingardenie wspomnienie syna” , Ruch Filozoficzny , t. LI nr 3-4 , 1994 , s. 215-222.
Waszczenko Piotr, „O budowie idei. Sprawozdanie z dyskusji z Romanem Ingardenem (grudzień 1965 - czerwiec 1966)” , Kwartalnik Filozoficzny , z. 1 , 1995 , s. 137-151.
Jadacki Jacek J., „On Roman Ingarden’s Semiotic Views: A Contribution to the History of Polish Semiotics” , Analecta Husserliana , v. XXVII , Dordrecht , 1989 , s. 523-541.
Nowak Andrzej J., „O estetycznej tożsamości. Szkic z Ingardenem w tle” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 159-171.
Pawlica Jan, „O odpowiedzialności” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 175-180.
Półtawski Andrzej, „Obraz a struktura świadomości. Uwagi o teorii obrazu Romana Ingar­dena” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XX z. 1-2 , 1992 , s. 5-18.
Majewska Zofia, „Przestrzeń w ujęciu Ingardena” , Filozofia przestrzeni , A. Nowicki , Poznań
Majewska Zofia, „Phenomenology and Cubist Space” , Mcerata , Italy , 1996
Paczkowska-Łagowska Elżbieta, „Roman Ingarden a krytyka fenomenologii z pozycji filo­zofii życia” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 297-310.
Makota Janina, „Pojęcie intuicji w filozofii Romana Ingardena” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XX z. 172 , 1992 , s. 87-98.
Pociej Bohdan, „Roman Ingarden a polska myśl muzykologiczna” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 289-295.
McCormick Peter, „Prawda literacka i jakości metafizyczne” , Studia Estetyczne , XXIII , J. Misiewicz , 1986-1990 , s. 303-319.
Półtawski Andrzej, „Roman Ingarden - metafizyk wolności” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 137-159.
Nowak Andrzej J., „Pojęcie, charakter i niektóre konsekwencje nieregulamości ontologii Ingardena” , Studia Filozoficzne , nr 2-3 , 1990 , s. 75-83.
Rosner Katarzyna, „Roman Ingarden a współczesna filozoficzna refleksja nad kulturą” , Wielcy filozofowie polscy: sześć studiów. Warszawa 1997 , s. 163-178.
Ogrodnik Bogdan, „Polemika z Ingardenowska koncepcją idei” , Folia Philosophica , nr 10 , 1992 , s. 45-56.
Rudnick Hans, „Roman Ingarden and the Venus of Milo” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s.171-181.
Pawlica Jan, „Próba rekonstrukcji i ‘przekraczanie’ aksjologii Romana Ingardena” , Ontologia wartości , J. Lipiec , Lublin , 1980 , s. 123-134.
Seifert Josef, „Realizm Romana Ingardena a motywy, które przywiodły Husserla do przyję­cia transcendentalnego idealizmu. Uwagi krytyczne o zasadności i granicach Ingardenowskiej krytyki transcendentalnej fenomenologii Husserla” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 21-34.
Pawlica Jan, „Próba rekonstrukcji i ‘przekraczanie’ aksjologii Romana Ingardena. (Wstęp do opracowania)” , Studia Filozoficzne , Nr 2-3 (291-292) , 1990 , s. 99-109.
Siemianowski Antoni, „Roman Ingarden a problemy współczesnej etyki” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1996 , s. 181-186.
Półtawski Andrzej, „Painting and Intentionality” , Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka) , J. Bloss , Praha , s. 13-21.
Sivak Józef, „Reduction phenomenologique et intuition: A propos du rapport Husserl-Ingarden” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 51-69.
Półtawski Andrzej, „Painting and the structure of consciousness. Remarks on Roman Ingarden’s Theory of Painting” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s.79-95.
Smoczyńska Barbara, „Quasi-sądzenie Ingardena a moc illokucyjna aktów mowy, czyli o dwóch koncepcjach fikcji literackiej” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 161-169.
Rygalski Andrzej, „Platon, Ingarden i trzeci człowiek” , Wartość bycia. Władysławowi Stróźewskiemu w darze , Kraków-Warszawa , 1993 , s. 421-430.
Ciszewska Jadwiga, „Osoba ludzka a świat wartości w filozofii Romana Ingardena” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 183-191.
Stołowicz Leonid, „Problem obiektywności wartości estetycznych w aksjologii Romana Ingardena” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1996 , s. 165-172.
Ciszewska Jadwiga, „Próba rekonstrukcji Ingardenowskiego pojęcia sztuka” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 9-16.
Stróżewski Władysław, „Phenomenological Aesthetics” , Reports on Philosophy , nr 19 , s.9-28.
Wojtysiak Jacek, „R. Ingardena koncepcja ontologii a koncepcja metafizyki tomizmu egzy­stencjalnego” , Studia Metafilozoficzne , 1993 , s. 167-212.
Chmielowski Franciszek, „Problem tożsamości dzieła sztuki – Ingarden a Gadamer” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 89-102.
Woleński Jan, „Quasi-sądy w ujęciu Ingardena” , Ruch Filozoficzny , t. 50 nr 1 , 1993 , s. 86-87.
Hudzik Jan P., „Problemy anglosaskiej ontologii sztuki a ontologia R. Ingardena” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s. 103-116.
Gołaszewska Maria, „Reinterpretacja estetyki Ingardena” , Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin , L. Sosnowski , Kraków , 1993 , s.37-46.
Jadczak Ryszard, „Pierwszy wykład Romana Ingardena na Uniwersytecie Lwowskim” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXIV z. 3 , 1996 , s. 133-134.
Hempoliński Michał, „Przesłanki i specyfika fundamentalizmu epistemologicznego fenome­nologii E. Husserla i R. Ingardena” , Wokół fundamentalizmu epistemologicznego , S. Czerniak, J. Rolewski , Warszawa , 1991
Majewska Zofia, „Problem sposobu istnienia wartości” , Ontologia wartości , J. Lipiec , Lublin , 1980 , s. 135-148.
Łukasiewicz Dariusz, „Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena” , Principia , X-XI , Kraków , 1994 , s. 197-206.
Nyenhuis, „Roman Ingarden’s Contribution to the Reading and Analysis of the Literary Text” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 95.
Ordyńska Maria, „Status poznawczy wypowiedzi literackiej a ocena dzieła w ujęciu Romana Ingardena” , Sztuka i filozofia , 7 , 1993 , s. 171-184.
Półtawski Andrzej, „Spór o istnienie świata” , Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku , B. Skarga , Warszawa , 1999 , s. 166-176.
Placek Tomasz, „Sposoby istnienia w czasie według R. Ingardena i A.N. Whiteheada” , Principia , nr III , 1991 , s. 103-114.
Pociej Bohdan, „Tezy do metafizyki muzyki” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 209-216.
Wołosewicz Andrzej, „Romana Ingardena teoria obrazu (w świetle analizy przypadków granicznych)” , Sztuka i filozofia , 7 , 1993 , s. 161-170.
Woleński Jan, „Sentences, Propositions and Quasi-propositions” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 229-235.
Dębowski Józef, „Roman Witold Ingarden (1893-1970). Biogram” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 9-10.
Dębowski Józef, „Romana Ingardena koncepcja autonomicznej teorii poznania. Ingarden a Husserl” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 61-76.
Dziemidok Bogdan, „Spór o estetyczną naturę sztuki” , Sztuka- emocje-wartości , Warszawa , 1992
Gołaszewska Maria, „Roman Ingarden o artystycznej twórczości” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 239-247.
Kocay Victor, „Roman Ingarden: the Language of Aesthetics” , Aesthetics For The Future , M. Bonenberg, M. Gołaszewska , Krakow , 1996 , s. 86-97.
Krysztofiak Wojciech, „Romana Ingardena koncepcja negatywnych stanów rzeczy” , Ruch Filozoficzny , t. 47 nr 2 , 1990 , s. 144-146.
Węgrzecki Adam, „The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden’s Axiological Investigations” , Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994 , s. 219-228.
Majewska Zofia, „Roman Ingarden” , Edukacja filozoficzna , 27 , 1999 , s. 203-218.
Chrudzimski Arkadiusz, „Teoria intencjonalności Romana Ingardena” , Edukacja Filozofi­czna , 25 , 1998 , s. 249-262.
Majewska Zofia, „Romana Ingardena filozofia kultury (Próba rekonstrukcji)” , Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , J. Dębowski , Lublin , 1994 , s. 111-124.
Galewicz Włodzimierz, „The Aesthetic Object and the Work of Art: Reflections on Ingarden’s Theory of Aesthetic Judgment” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 193-209.
Makota Janina, „Roman Ingarden’s Controversy with Edmund Husserl” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 283-295.
Kaelin Eugen F., „The Debate over Stratification within Aesthetic Object” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 123-137.
Makota Janina, „Roman Ingarden’s Idea of Relatively Isolated Systems” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 211-223.
Gierulanka Danuta, „U źródeł relacji między filozofią Ingardena a Husserla: ustosunkowa­nie się do redukcji” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 11-19.
Hudzik Jan P., „The Reception in Polish Literature of Roman Ingarden’s Theory of Painting” , Analecta Husserliana , v. XXVII , Dordrecht , 1989 , s. 417-437.
Bolak Edward, „Wokół Ingardenowskiej ontologii zmiany” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXVI z. l , 1998 , s. 79-96.
Jadczak Ryszard, „Toruński okres w życiorysie naukowym Romana Ingardena” , Ruch Filozoficzny , t. LI nr 3 , 1994 , s. 223-227.
Wilk Eugeniusz, „Warstwa” , Słownik pojęć filmowych , t. III , A. Helman , Wrocław , 1992 , s. 113-128.
Cichoń Władysław, „Znaczenie myśli Ingardena dla teorii wychowania” , W kręgu filozofii Romana Ingardena , Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki , Warszawa-Kraków , 1995 , s. 211-217.
Wojtysiak Jacek, „Wiele czy jedna odmiana istnienia? Tomistyczna krytyka Ingardenowego pluralizmu egzystencjalnego” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1996 , s. 81-90.
Wojtysiak Jacek, „Ważniejsze wyniki analiz porównawczych dotyczących problematyki istnienia poruszanej przez Ingardena i wybranych amerykańskich tomistów egzystencjal­nych” , Ruch Filozoficzny , t. 49 nr 3 , 1992 , s. 315-321.
Chrudzimski Arkadiusz, „W sprawie Ingardenowskiej koncepcji intuicji przeżywania” , Principia , 15 , 1996 , s. 137-152.
Dankowska Jagna, „Wokół istoty i istnienia wartości” , Sztuka i filozofia , nr 4 , 1991 , s. 169-176
Ingarden Roman Stanisław, „Wstęp do «Archiwaliów» Ojca” , Kwartalnik Filozoficzny , t. XXVII z. 3 , 1999 , s. 171-181.
Jadczak Ryszard, „Z listów Romana Ingardena do Ostapa Ortwina” , Przegląd Artystyczno-Literacki , nr 4 , 1998
Küng Guido, „Welterkennen und Textinterpretation bei Roman Ingarden und Nelson Goodman” , Roman Ingarden a filozofia naszego czasu , A. Węgrzecki , Kraków , 1995 , s. 45-62.
Makota Janina, „Value as Considered by Some 20th Century Polish Philosophers” , Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka) , J. Bloss , Praha , s. 119-127.
Mathauser Zdenek, „Vier literaturwissenschaftliche Fragestellungen” , Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka) , J. Bloss , Praha , s. 248-261.
Woleński Jan, „The Verifiability Principle: Variations on Ingarden’s Critisicm” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 183-191.
Zhang Jin-Yan, „The New Criticism and Ingarden’s Phenomenological Theory of Literatu­re” , Ingardeniana , II , H. Rudnick , Dordrecht , 1990 , s. 85-93.
Gerven Rob van, Kennis in schoonheid. Een inieiding in de modernę esthetica , roz. 6. , Amsterdam: Meppel , 1992
Judycki Stanisław, Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglą­dów Edmunda Husserla , Lublin , 1990
Kocay Victor, Forme et référence: la langage de Roman Ingarden , Licge , 1996
Bordini Maria da Gloria, Fenomenologia e teoria literaria: Husserl, Ingarden , Sao Paulo , 1990
Casebier Allan, Film and Phenomenology. Toward a Realist Theory of Cinematic Representation , Cambridge , 1991
Chrudzimski Arkadiusz, Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden , Dordrecht , 1999
Czarnik Tadeusz, Czy wolność jest możliwa? Zagadnienie wolności i przyczynowości w filozofii Romana Ingardena , Kraków
Kalinowski Georges, Experience and phenomenologie: Husserl, Ingarden, Scheler , Paris , 1992
Wojtysiak Jacek, Rec.: Dębowski J. (red.), Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin, Lublin 1994, A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, Kraków 1996. , Phenomenological Inąuiry , vol. 20 , 1996 , s. 175-178.
, Roman Ingarden and the Problem of the Theatre , H. Dziechcińska , Wrocław , 1983
, On the Aesthetics of Roman Ingarden , B. Dziemidok, P. McCormick , Dordrecht , 1989
, Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum Geburtstag , W. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski , Amsterdam/Atlanta , 1994
Gołaszewska Maria, Roman Ingarden. Człowiek i dzieło , Kraków , 1993
Ingarden Roman Stanisław, Roman Witold Ingarden: Życie filozofa w okresie toruńskim (1921-1926) , Toruń , 2000
Jadczak Ryszard, Mistrz i jego uczniowie , Warszawa , 1997
Kalinowski Georges, La phénoménologie de 1’homme chez Husserl, Ingarden et Scheler , Paris , 1991
Kardyni-Pelikánová Krystyna, Od fenomenów ku pełni znaczeń : ingardenowskie koncepcje przedmiotowych i podmiotowych badań literackich w świetle ich czeskiej recepcji) , Praha , 2002
Krysztofiak Wojciech, Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego: analitycz­ne studium nad antologią negatywnych stanów rzeczy Romana Ingardena , Lublin
, Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin , Lubelskie odczyty filozoficzne. Zbiór trzeci , J. Dębowski , Lublin , 1994
Galarowicz Jan, Ukryty blask dobra: antropologiczno-aksjologiczne podstawy etyki Romana Ingardena , W drodze do etyki odpowiedzialności , t. II , Kraków
Gołąb Maciej, Spór o granice poznania dzieła muzycznego , Wrocław , 2003
Haefliger Gregor, Über Existenz: die Ontologie Roman Ingardens , Dordrecht/Boston , 1994
Hartman Jan, Sposób istnienia rzeczy materialnej według „Sporu o istnienie świata” Roma­na Ingardena , Lublin , 1993
WYSZUKIWARKA