Bibliografia: Artykuły


   „Polskie czasopisma filozoficzne” , Przegląd Warszawski , nr 2 , 1925 , s. 108-110 i 237-245. Artykuły
   „Idealizm transcendentalny E. Husserla” , Ruch Filozoficzny , nr 1-10 , 1928-1929 , s. 167-168. Artykuły
   „Zagadnienia tkwiące w problematyce idealizmu i realizmu” , Ruch Filozoficzny , nr 1-10 , 1928-1929 , s. 168-169. Artykuły
   Rec.: L. Blaustein, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, Lwów 1928. , Przegląd Filozoficzny , nr 4 , 1929 , s. 315-316. Artykuły
   Rec.: L. Blaustein, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, Lwów 1928. , Slavische Rundschau , 1 , 1929 , s. 837-839. Artykuły
   „O nazwach i wyrazach funkcyjnych” , Ruch Filozoficzny , nr 1-10 , 1930-1931 , s. 204-205. Artykuły
   „Verbum finitum a zdanie” , Ruch Filozoficzny , nr 1-10 , 1930-1931 , s. 205-206. Artykuły
   Rec.: E. Husserl, „Formale und transzendentale Logik”, JPpF 10 (1929), s. 1-298. , Kantstudien , nr 1-2 , 1933 , s. 206-209. Artykuły
   Rec.: Wł. Witwicki, Psychologia, wyd. 2. Lwów 1930-1933. , Przyjaciel Szkoły , nr 1-2 , 1934 , s. 61-62. Artykuły
   Rec.: E. Volhard, Zwischen Hegel und Nietzsche. Der ästhetiker Friedrich Theodor Vischer, Frankfurt/Main: Klostermann 1932. , Kantstudien , 40 , 1935 , s. 325. Artykuły
   „Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych?” , Przegląd Filozoficzny , nr 4 , 1936 , s. 352-355. Artykuły
   „Analiza zdania warunkowego” , Sprawozdania PTPN , 10 , 1936 , s. 17-27. Artykuły
   „O niektórych twierdzeniach R. Odebrechta (sprostowanie)” , Marchołt , nr 3 , 1937 , s. 365-367. Artykuły
   „Fragmenty dyskusji” (z Romanem Ingardenem) , Studia Estetyczne , 17 , 1980 , s. 3-31. Artykuły
   „O badaniach filozoficznych Edith Stein” , O zagadnieniu wczucia , E. Stein , Kraków , Znak , 1988 , s. 155-180. Artykuły
   „Psychologism and Psychology” , Psychologism and Psychoaesthetics: A Historical and Critical View o f Their Relations , John Fizer , Amsterdam , Benjamins Press , 1981 , s. 202-216. Artykuły
   „Nekoliko napomena o filmskoj umetnosti” , Lica , nr 3-7 , 1981 , s. 43-49. Artykuły
   „Nekoliko riječi o plodotvomoj diskusiji” , Kulturalni radnik , nr 3 , 1981 , s. 53-60. Artykuły
   „O funkciji govora u pozorišnoj predstavi” , Moderna Teorija Drame , M. Miočizumć (red.) , Beograd , Nolit , 1981 , s. 244-263. Artykuły
   „Probleme der Husserlischen Reduktion” , Analecta Husserliana , 1976 , s. 1-71. Artykuły
   „O raznim shvatnjina Istinitosti u umetičkom delu” , Ideje , nr 8 , 1981 , s. 41-43 Artykuły
   „O funkcjijama jezika u pozornišnoj scenskoj igri” , Estetica Modernog Teatra , R. Lazić i D. Rnjak (red.) , Beograd , Vuk Karadzić , 1976 , s. 99-122. Artykuły
   „Wartości artystyczne: wartości estetyczne” , Studia Estetyczne , 19 , 1982 , s. 194-214. Artykuły
   „Ćovek i vreme” , Ideje , nr 3 , 1977 , s. 1-19. Artykuły
   „Teorijska poetica i normativna poetica” , Književne noviny , 34 , 1982 , s. 651. Artykuły
   „On Moral Action” , Analecta Husserliana , 7 , 1978 , s. 151-162. Artykuły
   „On Philosophical Aesthetics” , Dialectics and Humanism , nr 1 , 1983 , s. 5-12. Artykuły
   „Ćovek i priroda” , Knjižőevna reč , nr 25 , 1978 , s. 105. Artykuły
   „Subjekat spoznavanja i čovek koji spoznaje” , Dijalog , nr 1-2 , 1983 , s. 29-44. Artykuły
   „Lesingov Laokoon” , Odnosi Mediu Umentostima , B. Milijić (red.) , Beograd , Nolit , 1978 , s.116-130. Artykuły
   „Definicija poetike i njen odnos prema filozofiji kniževnosti i nauci o kniževnosti” , Knjižőevna reč , nr 12 , 1984 , s. 7-8. Artykuły
   „Opaske na marginama Aristotelove Poetike” , Knjižőevna smotra , 31-32 , 1978 , s. 33-48. Artykuły
   „Reminiscences of Stanisław Ignacy Witkiewicz” , Dialectics and Humanism , nr 2 , 1985 , s. 55-59. Artykuły
   „Ćovek i njegova stvamost” , Sauremenik , nr 4 , 1978 , s. 320-325. Artykuły
   „On the Cognition of the Literary Work of Art” , The Hermeneutics Reader. Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present , red. K. Mueller-Vollmer , New York , Continuum , 1985 , s. 187-213. Artykuły
   „Über die philosophischen Forschungen Edith Steins” , Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie , nr 2-3 , 1979 , s. 456-480. Artykuły
   „Phenomenological Aesthetics: An Attempt at Defining Its Range” , Critical Theory Since 1965 , red. Hazard Adams i Leroy Searle , Tallahassee , UP of Florida , 1986 , s. 185-197. Artykuły
   „Künstlerische und ästhetische Werte” , The Journal of Gifu College of Economics , nr 4 , T. Nishizawa , 1979 , s. 278-303. Artykuły
   „Über die philosophischen Forschungen Edith Steins” , Edith Stein – Eine grosse Glaubenzeugin , W. Herbstrith , Annweiler , Piger , 1986 , s. 203-229. Artykuły
   „O różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki” , The Journal of Gifu College of Economics , nr 1 , Yushiro Takei , 1980 , s. 122-142. Artykuły
   „Theory of Knowledge as Phenomenology of the Essence of Cognitive Experiences and Their Correlates” , Aletheia: An International Journal of Philosophy , t. 4: Epistemology and Logic , A. Szylewicz , Bern , Lang , 1988 , s. 1-106. Artykuły
   „About the Motives that led Husserl to Transcendental Idealism” , Phenomenology and Natural Science , red. Dale Riepe , New York , 1973 , s. 95-117. Artykuły
   „Kritčke primetbe prov. dr Romana Ingardena”: E. Husserl , Kartezijanske Meditacije , Zagreb , 1975 , s. 173-174. Artykuły
   „Główne kierunki polskiej filozofii” , Studia Filozoficzne , nr 1 , 1973 , s. 3-15. Artykuły
   „Lesingov Laokoon” , Knji , nr 1 , 1975 , s. 62-70. Artykuły
   „Identitet muzičkog dela” , Treći program Radio Beograda , nr 19 , 1973 , s. 471-595. Artykuły
   „Poetica i nauka o jeziku” , Knjižőevna reč , nr 4 , 1975 , s. 38. Artykuły
   „Istraživanja iz ontologije umetnosti: film” , Filmske sveske , nr 1 , 1973 , s. 7-25. Artykuły
   „Stvaralačko ponašanje autora i stvaralačka radnja izmedju virtuoza i slušaoca” , Knjižőevna reč , nr 4 , 1975 , s. 36. Artykuły
   „O različitom shvatanju istinitosti u delima umetnosti” , Stremeljnja 16 , nr 6 , 1973 , s. 685-700. Artykuły
   „Slika” , Fenomenologija , M. Damnjanović (red.) , Beograd , Nolit , 1975 , s. 182-232. Artykuły
   „O filosofskoj estetici” , Knji , 4 nr 1 , 1973 , s. 24-31. Artykuły
   „A priori Knowledge in Kant vs. a priori Knowledge in Husserl” , Dialectics and Humanism , 1973 , s. 5-18. Artykuły
   „Main Directions of Polish Philosophy” , Dialectics and Humanism , nr 2 , 1974 , s. 91-103. Artykuły
   „Psychologism and Psychology in Literary Scholarship” , New Literary History: A Journal of Theory and Interpretation , nr 2 , 1974 , s. 215-223. Artykuły
   „Max Bense und das Problem der Anwendung statistischer Methoden in der Literaturforschung” , Sprachkunst. Beitrage zur Literaturwissenschaft , nr 3-4 , 1972 , s. 177-213. Artykuły
   „Napomene na marginama Aristotelove poetike” , Poija , 20 nr 186-187 i nr 188 , 1974 , s. 8-12 i s. 26. Artykuły
   „Filozofia Edmunda Husserla. Zarys encyklopedyczny” , Studia Filozoficzne: Fenomenologia Romana Ingardena , (wydanie specjalne) , 1972 , s. 5-17. Artykuły
   „O rečenici” , Knji , 29 nr 1 , 1974 , s. 71-83. Artykuły
   „What is New in Husserl’s Crisis?” , Analecta Husserliana , 2 , 1972 , s. 23-47. Artykuły
   „ O problemu percepcije muzičkog dela” , Vidici , nr 169 – 170 , Beograd , 1975 , s. 16-18. Artykuły
   „Über den transzendentalen Idealismus bei E. Husserl” , Husserl to gendai shiso , Tokyo , 1972 , s. 149-166. Artykuły
   „On the Ontology of Relations” , The Journal o f the British Society for Phenomenology , nr 2 , (Przygotował do druku: Guido Küng) , 1975 , s. 75-80. Artykuły
   „Istražiyanja u ontologji umetnostii” , Umetnost , nr 29-30 , 1972 , s. 63-74. Artykuły
   „Remarks Concerning the Relativity of Values” , The Journal of the British Society for Phe­nomenology , nr 2 , (do druku przygotowali: G. Küng i E.M. Swiderski.) , 1975 , s. 102-108. Artykuły
   „Osnovne tvrdnje o suštinskoj strukturi književnog umetničkog dela” , Venac , nr 3 , 1972 , s. 15. Artykuły
   „Phenomenological Aesthetics: An Attempt at Defining Its Range” , Journal of Aesthetics and Art Criticism , nr 3 , 1975 , s. 257-269. Artykuły
   „On So-called Truth in Literature” , Aesthetics in Twentieth-Century Poland. Selected Essays , red. Jean G. Harrel i Alina Wierzbiańska , Lewisburg , PA: Bucknell UP , 1973 , s. 164-204. Artykuły
   „Estetska vrednost i problem njenog fundiranja u umetničkom delu” , Knjižőevna reč , nr 4 , 1975 , s. 36-266. Artykuły
   „Der Mensch und die Natur” , Polen , nr 6 , 1967 , s. 17. Artykuły
   „Künstlerische Funktionen der Sprache. Ein Ausblick” , Sprachkunst , nr 1 – 2 , 1970 , s. 20-31. Artykuły
   „Man and Nature” , Poland , nr 6 , 1967 , s. 17. Artykuły
   „Bemerkungen zu den Bemerkungen von Professor Zofia Lissa” , Studia Filozoficzne , nr 4 , 1970 , s. 351-363. Artykuły
   „O saznavaniju knjižewnog dela” , Izraz , 2-12 , 1967 Artykuły
   „Bericht ber meine Studien zur Ästhetik” , Contemporary Philosophy. A Survey , t. 4 , R. Klibansky (ed.) , Firenze , La Nuova Italia Editrice , 1971 , s. 106-110. Artykuły
   „A kép és az irodalni mualkotás” , Helikon , 14 , 1968 , s. 3-4. Artykuły
   „Ausgangsprobleme zur Bertrachtung der kausalen Struktur der Welt” , Philomates. Studies and Essays in Memory of Philip Merlan , red. Robert B. Palmer i Robert Hamerton-Kelly , The Hague , Nijhoff , 1971 , s. 398-411. Artykuły
   „Problemet on verdienes relativitet” , Minerva , 12 , 1968 , s. 181-195. Artykuły
   „Die vier Begriffe der Transzendenz und das Problem des Idealismus bei Husserl” , Analecta Husserliana , 1 , 1971 , s. 36-74. Artykuły
   „Meme Erinnerungen an Edmund Husserl” , Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erluterungen und Erinnerungen an Husserl. Phaenomenologica , t. 25 , Roman Ingarden (red.) , The Hague , Nijhoff , 1968 , s. 106-135. Artykuły
   „O badaniach filozoficznych Edith Stein (12.10.1891 – 9.8.1942)” , Znak , nr 4 , 1971 , s. 389-409. Artykuły
   „Erluterungen zu den Briefen [Husserls]” , Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erluterungen und Erinnerungen an Husserl. Phaenomenologica , t. 25 , Roman Ingarden (red.) , Nijhoff , 1968 , s. 136-184. Artykuły
   „Les functions du langage au théâtre” , Poetique , 8 , 1971 , s. 531-538. Artykuły
   „Die ontischen Fundamente der Verantwortung” , Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie , t. 1 , Wien , Herder , 1968 , s. 235-242. Artykuły
   """Književno dęło kao višeslojna tvorevina""" , Poija , 17 nr 15 , 1971 , s. 24. Artykuły
   „De la connaissancede l’oeuvre littéraire” , Archive de Philosophie , nr 2 , 1968 , s. 202-263. Artykuły
   „Pogled na neka kričtiko – epistemološka pitanja saznanja književnog dela” , Knjik , nr 1-3 i nr 4 , 1971 , s. 58-64 i s. 75-94. Artykuły
   „Das Problem des Systems der sthetisch relevanten Qualitten” , Actes du V-eme Congres International d’Esthétique Amsterdam 1964 , The Hague , 1968 , s. 448-456. Artykuły
   „Zygmunt Łempicki jako teoretyk literatury” , Zygmunt Łempicki: Wybór pism , tom 11: Studia z teorii literatury , Warszawa , 1966 , s. 9-17. Artykuły
   „Sprawa stosowania metod statystycznych do badania dzieła sztuki” , Kultura i Społeczeń­stwo , nr 4 , 1968 , s. 35-50. Artykuły
   „Betrachtungen zum Problem der Objektivit” , ZpF , nr 1 i nr 2 , 1967 , s. 31-46 i s.242-960. Artykuły
   „Ästhetik und Kunstphilosophie” , Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosop­hie. Wien 1968 , t. 4 , Wien , Herder , 1969 , s. 214-219. Artykuły
   „Poglądy J. Volkelta na wczucie” , Studia Estetyczne , 4 , 1967 , s. 135-149. Artykuły
   „Le concept de philosophie chez Franz Brentano” , Archive de Philosophie , nr 3 (Part 1) i nr 4 (Part 2) , 1969 , s. 458-175 i s. 609-638 Artykuły
   „Z teorii dzieła literackiego” , Problemy teorii literatury , H. Markiewicz (red.) , Wrocław – Warszawa – Kraków , 1967 , s. 7-59. Artykuły
   „Z rozważań nad wartościami moralnymi” , Rozprawy filozoficzne. Księga Pamiątkowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. T. Czeżowskiego , nr 2 , Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego , 1969 , s. 105-117. Artykuły
   „La vita dell’opera letteraria” , Il Verri , nr 23 , 1967 , s. 3-28. Artykuły
   „The Physicalistic Theory of Language and the World of Literature” , Yearbook of Comparative Criticism , 2 , Maria Pelikan , 1969 , s. 80-98. Artykuły
   „L’homme et la naturę” , La Pologne , nr 6 , 1967 , s. 17. Artykuły
   „Co jest nowego w ostatniej pracy Husserla?” , Studia Filozoficzne , nr 4 , 1970 , s. 3-14. Artykuły
   „Bemerkungen zum Problem des ästhetischen Werturteils” , II giudizio estetico. Atti del Simposio di Estetica Venezia 1958 , Padova , Edizioni della Rivista di Estetica , 1961 , s. 41-50. Artykuły
   „List do Redakcji”. (Odpowiedź na Jadwigi Sławińskiej: „Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena”) , Studia Estetyczne , 1 , 1964 , s. 245-247. Artykuły
   „Osservazioni sul problema del giudizio di valore estetico” , II giudizio estetico. Atti del Simposio di Estetica Venezia 1958 , Padova , Edizioni delia Rivista di Estetica , 1961 , s. 41-50. Artykuły
   „Fenomenologia” , Wielka Encyklopedia Powszechna , t. 3 , Warszawa , PWN , 1964 , s. 616. Artykuły
   „A Marginal Commentary on Aristotle’s Poetics. Part I” , Joumal of Aesthetics and Art Criticism , nr 2 , H. Michejda , 1961 , s. 163-173. Artykuły
   „Edmund Husserl” , Wielka Encyklopedia Powszechna , t. 4 , Warszawa , PWN , 1964 , s. 776. Artykuły
   „A Marginal Commentary on Aristotle’s Poetics. Part II” , Journal of Aesthetics and Art Criticism , nr 3 , H. Michejda , 1962 , s. 273-285. Artykuły
   „Husserls Betrachtungen zur Konstitution des physikalischen Dinges” , Archives de l’lnstitut International des Sciences Théoretiques , t. 13: La phénomenologie et les sciences de la nature. Colloaue de 1’Academie Internationale de Philosophie des Sciences. 2-4 Septembre 1963. Fribourg (Suisse) , Bruxelles , Office international de librairie , 1965 , s. 36-87. Artykuły
   „Prinzipien einer erkenntniskritischen Betrachtung der ästhetischen Erfahrung” , Actes du IV-eme Congres International d’Esthetique Athens 1960 , Athens , Myrtides , 1962 , s. 622-631. Artykuły
   „Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych” , Studia Estetyczne , 2 , 1965 , s. 3-26. Artykuły
   190. „Poetik und Sprachwissenschaft” , Poetics (Proceedings of the International Conference on Poetics. Warsaw 1960) , Warsaw and The The Hague , PWN-Mouton , 1961 , s. 3-9. Artykuły
   „Werte. Normen und Strukturen nach René Wellek” , Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte , 40 nr 1 , 1966 , s. 43-55. Artykuły
   „Bemerkungen zum Problem der Begrundung” , Studia Logica , 13 , 1962 , s. 153-176. Artykuły
   „Einige ungelste Probleme der Werttheorie” , Orbis Scriptus. Festschrift für Dimitrij Tschizewskij , München , Fink , 1966 , s. 365-373. Artykuły
   „Le mot comme élément d’une langue” , Thinking and Meaning. Entretien d’Ogord 1962 Logique et Analyse Nouvelle Serie , nr 20 , 1962 , s. 212-216. Artykuły
   „Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w książce Kazimierza Twardowskiego pt. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen” , Ruch Filozoficzny , nr 1-2 , 1966 , s. 21-35. Artykuły
   „Edith Stein on Her Activity as an Assistant of Edmund Husserl. Extracts from the Letters of Edith Stein with a Commentary and Introductory Remarks” , PPR , nr 2 , 1962 , s.155 – 175. Artykuły
   „Uwagi do Uwag Zofii Lissy” , Studia Estetyczne , 3 , 1966 , s. 115-128. Artykuły
   „Leopold Blaustein: teoretyk radia i filmu” , Zeszyty Prasoznawcze , nr 4 , 1963 , s. 86-93. Artykuły
   „O bezpośrednim poznaniu apriorycznym” , Główne zagadnienia filozofii , t. 2 , W. Krajewski (red.) , Warszawa , 1966 , s. 228-239. Artykuły
   „Dialogue avec Ansermet. II oblige le lecteur penser par lui meme” , Supplement litteraire du Journal de Géneve , nr 293 , 1963 , s. v. Artykuły
   „Artistic and Aesthetic Values” , British Journal of Aesthetics , nr 3 , 1964 , s. 198-213. Artykuły
   „Das schöpferische Verhalten des Autors und das Mitschpfertum des Virtuosen und der Zuhrer” , Aspecten van Creativiteit. Verhandelingen uoorgedragen in een zitting ter herdenking van het 50- jarig bestaan van het Bureau voor Muziek- Auteursrecht BUMA , Amsterdam , 1964 , s. 29-33. Artykuły
   „Husserls Betrachtungen zur Konstitution des physikalischen Dinges” , Archive de Philosophie , nr 3-4 , 1964 , s. 356-407. Artykuły
   „O dyskusji owocnej słów kilka” , Przegląd Kulturalny , nr 48 , 1961 , s. l. Artykuły
   „W sprawie budowy dzieła literackiego. Profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi” , Pamiętnik Literacki , nr 1 , 1964 , s. 183-202. Artykuły
   „La pittura astratta” , Rivista d`Estetica , nr 2 , G. Vattimo , 1961 , s. 165-190. Artykuły
   „Zakończenie dyskusji z prof. Markiewiczem” , Pamiętnik Literacki , nr 2 , 1964 , s. 435-438. Artykuły
   „Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu” , Tygodnik Powszechny , nr 20 , 1950 , s. 3-4. Artykuły
   „Über den transzendentalen Idealismus bei E. Husserl” , Phaenomenologica: Husserl und das Denken der Neuzeit. Akten des 11. internationalen phänomenologischen Kolloquiums Krefeid 1956 , t. 2 , The Hague , Nijhoff , 1959 , s. 190-204. Artykuły
   „De la structure du tableau” , Bulletin International de 1’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres 1945 , nr 1-10 , Kraków , 1953 , s. 36-39. Artykuły
   „De 1’idéalisme transcendental chez E. Husserl” , Phaenomenologica: Husserl et la pensée moderne. Actes du II- eme Colloque International de Phenomenologie Krefeid 1956 , t. 2 , The Hague , Nijhoff , 1959 , s. 205-215. Artykuły
   „De la poétique” , Bulletin International de 1’Academie Polonaise des Sciences et Lettres 1945 , nr 1-10 , Kraków , 1953 , s. 39-42. Artykuły
   „Besinnung auf Grundfragen” , Slavische Geisteswelt. West- und Südslaven , t. 3: Mensch und Welt , red. S. Hamer, O. Turecek i G. Wytrzens , Baden-Baden , Holle , 1959 , s. 145-154. Artykuły
   „Lekceważenie pamięci” , Muzeum , nr 1 , 1953 , s. 8-18. Artykuły
   „O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym” , Estetyka , 1 , 1960 , s. 147-168. Artykuły
   „O tłumaczeniach” , O sztuce tłumaczenia , M. Rusinek (red.) , Wrocław , Ossolineum , 1955 , s.127-190. Artykuły
   „O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego. Fragment” , Charisteria: Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin , Warszawa , PWN , 1960 , s. 109-124. Artykuły
   „La valeur esthétique et le probleme de son fondement objectif” , Atti del III Congresso Internazionale di Estetica , Venezia , Torino: Istituto di Estetica dell’Universitad di Torino. Edizioni delia Rivista di Estetica 1957 , 1956 , s. 167-173. Artykuły
   „Notes sur 1’objet de 1’histoire de la philosophie” , Diogéne , nr 29 , 1960 , s. 130-141. Artykuły
   „Über die gegenwärtigen Aufgaben der Phänomenologie” , Archvio di Filosofia. II Compito delia Fenomenologia , nr 1-2 , 1957 , s. 229-241. Artykuły
   „Reflections on the Subject Matter of the History of Philosophy” , Diogéne , nr 29 , 1960 , s.111-121. Artykuły
   „Die Asymmetrie der ursachlichen Beziehung” , Philosophisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft , 66 (Festschrift für Hedwig Conrad- Martius) , 1957 , s. 100-110. Artykuły
   „Podstawowe twierdzenia o budowie dzieła literackiego” i „Dodatek: Przedmiot i zadania wiedzy o literaturze” , Teoria badań literackich w Polsce , t. 2 , H. Markiewicz (red.) , Kraków , 1960 , s. 178-206. Artykuły
   „Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu” , Stanisław Ignacy Witkiewicz: człowiek i twórca , T. Kotarbiński (red.) , Warszawa , PIW , 1957 , s. 169-170. Artykuły
   „Racourcis de perspective du temps dans la concretisation de l’oeuvre litteraire” , Reuue de Métaphysique et de Morale 65 , nr 1 , E. Willman , 1960 , s. 19-51. Artykuły
   „I compiti attuali delia fenomenologia” , Archwio di Filosofia. II Compito delia Fenomenologia , nr 1-2 , 1957 , s. 243-249. Artykuły
   „The General Question of the Essence of Form and Content” , Journal of Philosophy , nr 7 , M. Rieser , 1960 , s. 222-233. Artykuły
   „The Hypothetical Proposition” , PPR , nr 4 , 1958 , s. 435-450. Artykuły
   „L’homme et la nature” , Atti del XII Congresso Intemazionale di Filosofia Venezia 1958 , t. 2 , Firenze , Sansoni , 1960 , s. 209-213. Artykuły
   „Bemerkungen zum Problem des ästhetischenWerturteils” , Rivista di Estetica , nr 3 , 1958 , s. 414-423. Artykuły
   „Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia estetycznego” , Estetyka , 2 , 1961 , s. 3-11. Artykuły
   „Le probléme de la constitution et le sens de la réflexion constitutive chez Edmond Husserl” , Cahiers de Royaumont: Philosophie: Husserl , t. 3 , Paris , Editions de Minuit , 1959 , s. 242-264 oraz (głos w dyskusji) 66-67, 88-89, 188, 233-234, 265-270, 329-330, 373. Artykuły
   „Aesthetic Experience and Aesthetic Object” , PPR , nr 3 , J. Makota, S. Moser , 1961 , s. 289-313. Artykuły
   „Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel” , Zagadnienia Rodzajów Literackich , 1 , 1959 , s. 65-91. Artykuły
   „Nature humaine” , Nature humaine. Actes du XI- eme Congres des Societe’s de Philosophie de langue francaise Montpellier 1961 , Paris , 1961 , s. 220-223. Artykuły
   „L’intuition bergsonienne et le probleme phénoménologique de la constitution” , Actes du X-eme Congres des Sociétés de Philosophie de langue française Congres Bergson , t.1, t. 2: Discussions , Paris , Colin , 1959 , s. 163-166 i s. 26-27. Artykuły
   „Edmund Husserl zum 100. Geburtstag” , ZpF 13 , nr 3 , 1959 , s. 459-463. Artykuły
   „Quelques remarques sur le probleme de la rélativité de valeurs” , Actes du III-eme Congres des Societes de Philosophie de langue française Bruxelles-Louvain , Paris , Vrin , 1947 Artykuły
   „Problem formy a obsahu w literamim dile” , Blok Brno , nr 1 , 1947 , s. 4-7. Artykuły
   „Międzynarodowy kongres filozoficzny w Rzymie” , Przegląd Filozoficzny , nr 1-4 , 1947 , s. 157-158. Artykuły
   „Z dziejów teorii dzieła literackiego. (Uwagi na marginesie Poetyki Arystotelesa)” , Kwartalnik Filozoficzny , nr 1-2 , 1948 , s. 133-172. Artykuły
   „Uwagi o względności wartości” , Przegląd Filozoficzny , nr 1-3 , 1948 , s. 83-94. Artykuły
   „Nekoklik uvah o filmovem umeni” , Blok Brno , nr 2 , 1948 , s. 91-96. Artykuły
   „Wspomnienie o prof. Zawirskim” , Dziennik Literacki , nr 18 , 1948 , s. 7. Artykuły
   „Quelques remarques sur la relation de causalité” , Atti del Congresso Internazionale di Filosofia a Roma 1946 , t. 3 , Milano , 1948 , s. 573-577. Artykuły
   „Esencjalne zagadnienie formy i jej podstawowe pojęcia” , Kwartalnik Filozoficzny , nr 2-4 , 1946 , s. 101-164. Artykuły
   „Krytyczne uwagi o poglądach fonologicznych. Z dziejów teorii języka w XX wieku” , Sprawozdania PAU , nr 3 , 1948 , s. 124-129. Artykuły
   „Człowiek i czas” , Twórczość , nr 2 , 1946 , s. 121-137. Artykuły
   „Zagadnienie przypadku” , Sprawozdania PAU , nr 4 , 1948 , s. 195-200. Artykuły
   „O różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki” , Zagadnienia Literackie , nr 1 i nr 2 , 1946 , s. 12-19 i s. 36-13. Artykuły
   „Les modes d’existence et le probleme «idealisme – realisme»” , Proceedings of the 10th International Congress of Philosophy. Amsterdam 1948 , Amsterdam , 1949 , s. 347-350. Artykuły
   „Quelques remarques sur la relation de causalité” , Studia Philosophica , 3 , 1947 , s. 151-166. Artykuły
   „Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki” , Przegląd Filozoficzny , nr 1-2 , 1949 , s. 65-86. Artykuły
   „The Scientific Activity of Kazimierz Twardowski” , Studia Philosophica , 3 , 1947 , s. 17-30. Artykuły
   „O sądzie warunkowym” , Kwartalnik Filozoficzny , nr 3-4 , 1949 , s. 263-308. Artykuły
   „Le temps. L’espace et le sentiment de realite” , Reuue Internationale de Filmologie , nr 2 , 1947 , s. 127-141. Artykuły
   „Des differentes conceptions de la vérité dans l’oeuvre d’art” , Reuue d’Esthetique , nr 2 , 1949 , s. 162-180. Artykuły
   „Ks. Konstanty Michalski: uczony, filozof, człowiek” , Tygodnik Powszechny , nr 34 , 1947 , s. 1-2. Artykuły
   „Kritische Bemerkungen zu Husserls Cartesianischen Meditationen” , Edmund Husserl: Gesammelte Schriften , t. I: Cartesianische Meditationen und Pariser Yortrage wyd. 2 , The Hague , Nijhoff , 1950-1963 , s. 203-218. Artykuły
   „O poznawaniu cudzych stanów psychicznych” , Kwartalnik Psychologiczny , 13 , 1947 , s. 1-28. Artykuły
   „Descartes a fizyka nowożytna” , Kwartalnik Filozoficzny , nr 1-2 , 1950 , s. 71-149. Artykuły
   „Monachomachii humanistycznej ciąg dalszy” , Pion , nr 5 , 1935 , s. 2-3. Artykuły
   „Sprawa formy i treści w dziele literackim” , Życie Literackie , nr 5 , 1937 , s. 153-167. Artykuły
   „Formy poznawania dzieła literackiego” , Zjazd Naukowy imienia Ignacego Krasickiego we Lwowie 1935 roku , L. Biernacki (red.) , Lwów , 1936 Artykuły
   „Człowiek i czas” , Przegląd Filozoficzny , 41 , 1938 , s. 54-67. Artykuły
   „Der logistische Versuch einer Neugestaltung der Philosophie. Eine kritische Bemerkung” , Actes du VIII-eme Congres International de Philosophie a Prague 1934 , Prague , Comité d’Organisation du Congres , 1936 , s. 203-208. Artykuły
   „Das Form-Inhalt Problem im literarischen Kunstwerk” , Helikon , nos. 1-2 , 1938 , s. 51-67. Artykuły
   „Główne tendencje neopozytywizmu” , Marchołt , nr 2 , 1936 , s. 264-278. Artykuły
   „Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego” , Kazimierz Twardowski: nauczyciel, uczony, obywatel , Lwów , Polskie Tow. Filozoficzne , 1938 , s. 13-30. Artykuły
   „Formy poznawania dzieła literackiego” , Pamiętnik Literacki , nr 3 , 1936 , s. 163-192. Artykuły
   „Mścisław Wartenberg” , Dziennik Polski , nr 111 , 1938 , s. 6. Artykuły
   „Poznanie” , ŚiŻ (Encyklopedia) , 4 , 1936 , s. 345-354. Artykuły
   „Główne linie rozwoju poglądów filozoficznych Edmunda Husserla” , Przegląd Filozoficzny , nr 2 , 1939-45 , s. 25-76. Artykuły
   „Racjonalizm” , ŚiŻ (Encyklopedia) , 4 , 1936 , s. 507-515. Artykuły
   „W sprawie tzw. fenomenologizmu” , Tygodnik Powszechny , nr 33 , 1945 , s. 6. Artykuły
   „Teoria poznania” , ŚiŻ (Encyklopedia) , 4 , 1936 , s. 1073-1087. Artykuły
   „O dziele architektury” , NiS , nr 1 i nr 2 , 1946 , s. 3-26 i s. 217-242. Artykuły
   „Kazimierz Twardowski” , Nowe Czasy , nr 9 , 1936 , s. 4. Artykuły
   „Czy zadaniem filozofii jest synteza nauk szczegółowych?” , Kwartalnik Filozoficzny , nr 3 , 1936 , s. 195-214. Artykuły
   115*. „Wandlungen in der philosophischen Atmosphäre in Polen” , Slavische Rundschau , nr 4 , 1937 , s. 224-233. Artykuły
   Philosophie (Congres Descartes) , t. 8 , Paris , 1937 , s. 129-136. Artykuły
   „Vom formalen Aufbau des individuellen Gegenstandes” , Studia Philosophica , 1 , 1935 , s. 29-106. Artykuły
   „Das ästhetische Erlebnis” , Il- eme Congres International d’Esthetique et des Sciences de l’art , t. l , Paris , 1937 , s. 54-60. Artykuły
   „L’essai logistique d’une refonte de la philosophie” , RPh , nr 7-8 , 1935 , s. 137-159. Artykuły
   „O tak zwanej prawdzie w literaturze” , Przegląd Współczesny , nr 182 i nr 183 , 1937 , s. 80-94 i s. 72-91. Artykuły
   „VIII Kongres Filozoficzny w Pradze” , Pion , nr 5 , 1935 , s. 6-7. Artykuły
   „O psychologii i psychologizmie w nauce o literaturze” , Pion , nr 34 , 1937 , s. 1-2. Artykuły
   „Człowiek i jego rzeczywistość” , Tydzień Polski , 6 , 1935 , s. 8. Artykuły
   "„Czas i człowiek; fragment”" , Czas , nr 352 , 1937 , s. 15. Artykuły
   La obra de arte literaria , H. de Gerald Nyenhuis , México , Universidad Iberoamericana , 1998 Artykuły
   „Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych” , Sprawozdanie Gimnazjum w Toruniu za r. szk. 1924 – 25 , Toruń , 1925 , s. 5-14. Artykuły
   Schriften zur Phänomenologie Edmund Husserls , red. W. Galewicz , Tübingen , Niemeyer , 1998 Artykuły
   „Max Scheler” , Słowo Polskie , nr 154 , 1926 , s. 6-7. Artykuły
   Schriften zur frühen Phänomenologie , red. W. Galewicz , Tübingen , Niemeyer , 1999 Artykuły
   „Max Scheler. Wspomnienie pośmiertne” , Przegląd Filozoficzny , nr 4 , 1928 , s. 343-351. Artykuły
   Szkice z filozofii literatury , wyd. 2 , wstęp i redakcja Wł. Stróżewski , Kraków , Znak , 2000 Artykuły
   „Bemerkungen zum Problem Idealismus – Realismus” , JPpF , 11 , 1929 , s. 159-190. Artykuły
   Korespondencja filozoficzna: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Roman Ingarden z rękopisu wydał wstępem i przypisami opatrzył Bohdan Michalski , Warszawa , Wyd. IFiS PAN , 2002 Artykuły
   „Psychofizjologiczna teoria poznania i jej krytyka” , Księga Pamiątkowa Gimnazjum im. K. Szajnochy , Lwów , 1930 , s. 1-44. Artykuły
   La comprehension de la obra de arte literaria , de Gerald Nyenhuis , Mexico , D.F.Universidad Iberoamericana , 2005 Artykuły
   „Niektóre założenia idealizmu Berkleya” , Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego , Lwów , 1931 , s. 215-258. Artykuły
   Wybór pism estetycznych , Kraków , 2005 Artykuły
   „Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego” , Przegląd Filozoficzny , nr 4 , 1933 , s. 320-362. Artykuły
   „Dążenia fenomenologów” , Przegląd Filozoficzny , nr 3 i nr 4 , 1919 , s. 118-156 i s. 315-351. Artykuły
   „Formy obcowania z dziełem literackim” , Wiadomości Literackie , nr 7 , 1933 , s. 3. Artykuły
   „O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym” , Ruch Filozoficzny , nr 3 , 1919-1920 , s. 45-48. Artykuły
   „Logistyczna próba ukształtowania filozofii” , Przegląd Filozoficzny , nr 4 , 1934 , s. 335-346. Artykuły
   „Über die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkenntnistheorie“ , JPpF , 4 , 1921 , s. 545-568. Artykuły
   „Edmund Husserl: twórca fenomenologii” , Wiadomości Literackie , nr 41 , 1934 , s. 4. Artykuły
   „Intuition und Intellekt bei Henri Bergson” , JPpF , 5 , 1922 , s. 285-461. Artykuły
   „Jeszcze o Atulli mirohtady” , Wiadomości Literackie , nr 43 , 1934 , s. 4. Artykuły
   „Max Scheler” , Przegląd Warszawski , nr 4 (13) , 1922 , s. 5-13. Artykuły
   „Niektóre sprawy sporne we współczesnej psychologii” , Marchołt , nr 1 , 1934-35 , s. 34-50. Artykuły
   „Spór o istotę filozofii” , Przegląd Warszawski , nr 4 (14) , 1922 , s. 161-172. Artykuły
   „W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego” , Przegląd Filozoficzny , nr 4 , 1922 , s. 512-534. Artykuły
   „Uwagi do Krótkiej rozprawy itd” , Przegląd Filozoficzny , nr 1-2 , 1923 , s. 100-104. Artykuły
   „Essentiale Fragen. Ein Beitrag zum Wessensproblem” , JPpF , 7 , 1925 , s. 125-304. Artykuły
WYSZUKIWARKA
Skróty
PAN – Polska Akademia Nauk
PAU – Polska Akademia Umiejętności
PTF – Polskie Towarzystwo Filozoficzne
PTPN – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
PWM – Państwowe Wydawnictwo Muzyczne (Kraków)
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
TNL – Towarzystwo Naukowe we Lwowie
TNT – Towarzystwo Naukowe w Toruniu
WL – Wydawnictwo Literackie (Kraków)
WTN – Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
JPpF – Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung
RPh - Revue Philosophique de la France et de 1’Etranger
ŚiŻ - Świat i Życie
Helikon - Helikon: Világirodalmi Figyelõ
NiS - Nauka i Sztuka
PPR - Philosophy and Phenomenological Research: A Quarterly Journal
ZpF - Zeitschrift für philosophische Forschung
Izraz - Izraz: Časopis za Književnu i Umjetničku Kritiku
Poetique - Poétique: Revue de Théorie et d’Analyse Littéraires
Knji - Kniževnost
Knjik - Književna Kritika: Časopis za Estetiku Kniževnosti