Historia

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 kwietnia 2004 roku zostało utworzone na Wydziale Filozoficznym UJ Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena. Inicjatorem powstania Centrum był prof. dr hab. Władysław Stróżewski.

Centrum rozpoczęło swoją działalność 23 lutego 2005 roku powołaniem Rady Naukowej.

W jej skład weszły wówczas następujące osoby:

Prof. Władysław Stróżewski – kierownik Centrum
Katarzyna Barska – sekretarz Centrum

Ponadto do Rady zostały zaproszone następujące osoby:

Prof. Włodzimierz Galewicz
Prof. Maria Gołaszewska
Prof. Józef Lipiec
Prof. Jerzy Perzanowski
Prof. Andrzej Półtawski
Prof. Adam Węgrzecki
Dr hab. Jan Hartman
Dr hab. Andrzej Nowak
Dr Maria Bielawka
Dr Zofia Majewska
Dr Janina Makota
Dr Bogdan Ogrodnik
Dr Leszek Sosnowski
Dr Ewa Sowa

 

W okresie piętnastu lat aktywności Centrum powstało wiele cennych inicjatyw, pokazujących jego wartość i potwierdzających sens dalszego istnienia i działania. Należy jednak zdać sobie sprawę z faktu, że w tym okresie zaszły głębokie zmiany wewnętrzne, dotyczące np. składu Rady, jak również zewnętrzne, jak powstanie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena. Dodatkową ważną okolicznością dla dokonania aktualizacji Centrum jest przypadająca w 2020 roku, pięćdziesiąta rocznicy śmierci Romana Ingardena. Wymienione fakty wpłynęły na konieczność powołania nowego składu Rady Centrum, jak i przeformułowania jego celów, zadań i zakresu prowadzonych działań.